Rozpory ve Smlouvě o smlouvě budoucí se společností Manthellan, a.s. z 16.7.2010, kvůli kterým lze tuto smlouvu úspěšně napadnout a smlouvu soudně prohlásit za neplatnou. (nejde o vypovězení smlouvy)

1) nesprávně uvedená cena v bodu 3.3
- k podpisu smlouvy s mylně uvedenou cenou 1357,20 za metr čtverečný nemuselo dojít, pokud by smlouvu projednával před jejím podpisem Finanční výbor. Tato cena na jednotlivé pozemky při dílčím prodeji pozemků zatím platí, smlouva je takto podepsána.
- stanovisko vedení města k nesprávně uvedené ceně viz příloha 2

2) rozpor v bodě 6.1, kdy podepisující za město deklaruje, že všechny nezbytné úkony byly učiněny - což nebyly
- nedošlo zatím ke změně územního plánu a není zatím jisté, že ke změně dojde (IX účelová změna ÚP).
- smlouvu neprojednával finanční výbor, což činí až 14.9.2010
- smlouvu neprojednával kontrolní výbor.
- rada vyhlásila 27.7.2010 v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., O obcích, záměr č.1630 na pronájem a následný prodej, ale s nesprávnou cenou a nesprávným způsobem. Takto zveřejněný záměr nemůže zastupitelstvo schválit.

3) zejména je rozpor v bodě 12.1, kdy je uvedeno, že záměr na pronájem a prodej (bez společenského sálu a tržnice) byl v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., O obcích, řádně zveřejněn, což ke dni podpisu smlouvy (16.7.2010) určitě nebyl. Záměr č.1630 vyhlašuje Rada města Prostějova 27.7.2010. Záměr nebyl zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup (www.prostejov.eu) a nebyl zveřejněn celý (bez společenského sálu a tržnice). Občané jsou udržováni v dojmu, že se jedná o Obchodně Společenské Centrum a nemají možnost reagovat.

„Pes, kterého uzdravíš, tě nikdy nekousne. To je hlavní rozdíl mezi zvířetem a člověkem.“ Mark Twain